Algemene voorwaarden

EnergieLive 2023

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten of diensten van Energielive B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: “EL”. Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte, machtiging of deelnameformulier gelden de voorwaarden van deze(n) boven die van de algemene voorwaarden.

2. De opdrachtgever c.q. afnemer zal in het navolgende worden aangeduid als “Afnemer”.

3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

4. “Leverancier” of “Leveranciers” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in het deelnameformulier c.q. machtiging.

ARTIKEL 2: INHOUD DOOR EL AAN TE BIEDEN DIENSTEN

1. “Inkoop, advies en beheer”: EL begeleidt en adviseert Afnemer bij de inkoop van gas en/of elektriciteit. De energieportefeuille van Afnemer wordt in kaart gebracht en door middel van slimme inkooptiming worden de juiste inkoopmomenten bepaald. EL verzorgt het gehele offertetraject, voert de contractonderhandelingen en voegt de aansluiting(en) van Afnemer toe aan een collectief. Daarnaast worden alle overige, mogelijke besparingen op het gebied van energie voor Afnemer onderzocht (bijvoorbeeld met betrekking tot gecontracteerde vermogens en contractcapaciteiten, de grootte van meters, meetcontracten, etc).

2. “Factuurcontrole”: EL draagt zorg voor periodieke factuurcontrole van alle grootverbruikaansluitingen. Dit betreft facturen van Leveranciers die betrekking hebben op de door EL bemiddelde overeenkomsten, gedurende de gehele looptijd ervan. Middels jaarlijkse rapportages worden de bevindingen van EL aan Afnemer gepresenteerd

3. “Ontzorging”: EL is, middels de vaste accountmanager van EL, hét aanspreekpunt voor alle energie gerelateerde vragen. EL zal datgene doen dat redelijkerwijs in haar macht ligt om eventuele problemen op te lossen en vragen te beantwoorden.

4. “Monitoringsdienst”: Afnemer krijgt toegang tot een geavanceerd monitoringssysteem. Middels een dashboard, dat gekoppeld is aan de eigen online-administratie van Afnemer bij EL, wordt energieverbruik van Afnemer geheel inzichtelijk gemaakt.

5. “Energiebesparingsteam”: Het Energiebesparingsteam van EL informeert Afnemer over wet- en regelgeving met betrekking tot energie, nieuwe ontwikkelingen en duurzame installaties. Middels een telefonisch intakegesprek wordt alles met u besproken en wordt u verder op weg geholpen. Ook kunt u doorlopend met uw vragen bij hen terecht.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

1. De overeenkomst tussen EL en een Afnemer bestaat uit (i) de offerte, voor zover deze is uitgebracht aan Afnemer, (ii) het deelnameformulier c.q. de machtiging en (iii) deze algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk te noemen de “Overeenkomst”. Na ingang van de Overeenkomst door Afnemer aan EL schriftelijk doorgegeven toe te voegen aansluitingen maken ook onderdeel uit van de Overeenkomst, zonder dat Afnemer hier een afzonderlijke nieuwe offerte, machtiging of deelnameformulier van EL voor ontvangt.

2. De Overeenkomst leidt voor EL tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. EL verplicht zich tegenover Afnemer tot het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen, maar kan geen resultaat garanderen, in het bijzonder niet om de op enig moment bestaande meest gunstige inkoop voor Afnemer tot stand te brengen.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door EL bindend.

4. Alle offertes, aanbiedingen, prijzen etc. van EL zijn geldig gedurende de in de offerte c.q. aanbieding vermelde periode.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER

1. Afnemer verstrekt aan EL alle gegevens welke EL nodig heeft voor het – naar zijn oordeel – adequaat uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, volledig en in de door EL gewenste vorm aan EL worden verstrekt.

2. Afnemer draagt er zorg voor dat te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Afnemer vrijwaart EL voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Afnemer garandeert dat allen die namens Afnemer contact hebben met EL over de zaken die onder deze machtiging vallen beschikkingsbevoegd zijn, ook indien dat niet uit het handelsregister blijkt. Voor zover er beperkingen rusten op de beschikkingsbevoegdheid van contactpersonen namens Afnemer, is Afnemer verplicht deze beperkingen uit eigen beweging onverwijld mede te delen bij gebreke waarvan Afnemer uitdrukkelijk afstand doet van het recht om zich op onbevoegdheid te beroepen.

4. Afnemer zal EL tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.

5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is EL gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Afnemer wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van Afnemer.

6. Afnemer staat er voor in dat er geen andere leveranciersovereenkomst voor hem van toepassing is in de leveringsperiode die, op grond van de machtiging, door EL gecontracteerd is.

7. Afnemer aanvaardt dat EL Leverancier louter kan verzoeken een Offerte uit te brengen indien het een zakelijke Afnemer betreft en het energieverbruik volledig wordt genoten voor zakelijke doeleinden van Afnemer en de levering van energie plaatsvindt via een Grootverbruikaansluiting, dan wel een Kleinverbruikaansluiting in een multisite constructie conform artikel 95n E-wet en artikel 52c Gaswet. Afnemer aanvaardt dat Leverancier het recht heeft om aansluitingen uit de Overeenkomst te halen wanneer Leverancier vaststelt dat het om niet zakelijke aansluiting gaat.

8. Afnemer geeft door het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk toestemming aan Leverancier om het Centraal Aansluit Register, Contract Einde Register en/of het Toegankelijk Meetregister te raadplegen, zodat Leverancier ten behoeve van het opstellen van een Offerte de meest recente meetdata en/of technische gegevens van de betreffende aansluiting(en) kan opvragen.

9. Afnemer geeft door het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk het recht aan EL om inzage te krijgen in de portals van Leveranciers, netbeheerder en meetbedrijven (facturatie, data etc.).

ARTIKEL 5: REIKWIJDTE VERPLICHTINGEN EL

1. EL geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden, diensten of adviezen uit hoofde van de Overeenkomst. Meer in het bijzonder kan EL niet garanderen dat: (a) met betrekking tot de diensten factuurcontrole en factuurcontrole met terugwerkende kracht: de door een Leverancier aan Afnemer in rekening gebrachte danwel aan Afnemer te betalen bedragen ter zake van leveranciersovereenkomsten juist en volledig zijn; (b) met betrekking tot de dienst inkoopadvisering en – begeleiding: de door of namens Afnemer afgesloten leveranciersovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden; (c) met betrekking tot de dienst inkoopadvisering en – begeleiding: door EL medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen bindend zijn. De medegedeelde gas en/of elektriciteitsprijzen zijn te allen tijde afkomstig van derden zodat hier door Afnemer geen rechten aan kunnen worden ontleend bij EL; (d) met betrekking tot de monitoringsdienst: (i) de door het meetbedrijf geleverde meetresultaten juist zijn, (ii) maandrapportages (tijdig) verzonden worden of (iii) dat door een server-storing of andere van buiten komende oorzaak er geen toegang is tot het online gedeelte van het systeem. Voor zover deze dienst kosteloos geleverd wordt als aanvullende service van EL, behoudt EL zich het recht voor op ieder door haar gewenst moment het aanbieden van deze service te staken en heeft Afnemer geen recht op voortzetting of vervanging van die dienst noch op beëindiging van de Overeenkomst met EL of schadeloosstelling.

2. Aan door EL aan Afnemer verstrekte voordeelberekeningen of berekeningen met betrekking tot de door Afnemer te betalen of te ontvangen bedragen ter zake van leveranciersovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

3. EL is tot niet meer verplicht dan in te spannen dat haar medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering geeft/geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft EL het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal EL deze in overleg met en voor rekening van Afnemer inschakelen.

ARTIKEL 7: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. Als vertrouwelijke informatie van de zijde van EL wordt onder meer – doch niet uitsluitend – aangemerkt offertes c.q. aanbiedingen van EL alsmede alle informatie met betrekking tot de onderneming en werkwijze van EL.

3. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

5. Het is EL toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses, e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt en zodanig dat de privacy van Afnemer gewaarborgd blijft.

6. EL verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Afnemer afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt EL geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

7. Afnemer draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij EL of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van EL, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

8. Indien de verplichtingen uit dit artikel worden geschonden, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete verschuldigd ter hoogte van Eur 25.000, onverminderd het recht van EL om haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 8: GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

1. Afnemer zal de persoonsgegevens die zij verwerkt in haar hoedanigheid van verwerker slechts in opdracht en ten behoeve van EL verzamelen en verwerken, conform instructies van EL behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Afnemer zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

2. Afnemer en door haar, in overeenstemming met artikel 6 ingeschakelde derden zullen geen persoonsgegevens opslaan in of doorsturen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij EL daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven en Afnemer en door haar ingeschakelde derden waar nodig aanvullende maatregelen zullen treffen zodat de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER voldoet aan de AVG.

3. Afnemer en door haar ingeschakelde derden hebben passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er tevens op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de Persoonsgegevens te voorkomen.

4. Afnemer en door haar ingeschakelde derden zullen op eerste verzoek van EL en in ieder geval bij het einde van de Overeenkomst onverwijld alle persoonsgegevens en alle gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich hebben aan EL ter beschikking stellen dan wel vernietigen en in het laatste geval zullen de Afnemer en/of door haar ingeschakelde derden schriftelijk verklaren dat zij dit hebben gedaan, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5. Afnemer en door haar ingeschakelde derden zullen EL onverwijld, en in ieder geval binnen 24 uur, op de hoogte stellen van (a) een (vermoedelijke) inbreuk, zoals bedoeld in artikel 33 AVG, op de beveiliging van de persoonsgegevens of (b) verzoeken van derde partijen, waaronder officiële autoriteiten, om de Persoonsgegevens te verstrekken of in te zien en zal in samenspraak met EL in voorkomende gevallen nadere stappen ondernemen. Afnemer en door haar ingeschakelde derden zullen geen contact opnemen met Betrokkene, autoriteiten of andere derden, zonder voorafgaande toestemming van EL.

6. Afnemer geeft EL door het aangaan van de Overeenkomst toestemming tot het delen van persoonsgegevens van bij Afnemer werkzame personen aan de Leverancier voor zover dit vereist is voor het doen van noodzakelijke mededelingen door de Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN DECLARATIES

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten van dienstverlening, waaronder de diensten factuurcontrole, factuurcontrole met terugwerkende kracht, inkoopadvisering, monitoringsdienst en eventuele andere in de offerte of aanbieding door EL gespecificeerde diensten. Prijzen in offertes zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. In verband met de afname van energie door de Afnemer kan EL een vergoeding van de betreffende Leverancier ontvangen.

2. Voor bedragen die kunnen worden teruggevorderd met terugwerkende kracht geldt een maximum van vijf jaren gerekend vanaf de eerste maandfactuur van het eerste controlejaar. Hierbij geldt: zodra bedragen zijn ontvangen door Afnemer is deze betalingsplichtig jegens EL. Bedragen kunnen tevens ontvangen worden door EL, waarna EL betalingsplichtig is jegens Afnemer.

3. EL behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks per 1 januari te verhogen met de indexatie die volgt uit de Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen op jaarbasis van het voorgaande kalenderjaar. Indien de jaarmutatie van deze index negatief is, zal er geen prijsaanpassing plaatsvinden.

ARTIKEL 10: BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald: (a) is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is, zonder dat daartoe een aanzegging is vereist, EL gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het niet betaalde deel de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen; telkens na verloop van een jaar is over wettelijke handelsrente die in dat jaar is vervallen maar niet is betaald ook wettelijke handelsrente verschuldigd; (b) indien EL daarom genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, is Afnemer ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien echter de werkelijk gemaakte kosten het aldus berekende bedrag te boven gaan, is Afnemer verplicht de werkelijk gemaakte kosten aan EL te vergoeden.

3. Ter keuze van EL kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien Afnemer niet-tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is EL bevoegd de nakoming van de jegens Afnemer aangegane verplichtingen tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien EL het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Afnemer te twijfelen.

5. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Afnemer bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht of gezamenlijk afgenomen dienst, zijn beide Afnemer en elk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de factuur.

7. Indien Afnemer, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op EL heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet Afnemer af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt, of instaat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11: DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN BEËINDIGING

1. De Overeenkomst loopt in ieder geval minimaal tot aan de einddatum van de door EL bemiddelde overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier. De Overeenkomst is na ommekomst van voormelde periode te allen tijde opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Het in lid 1 bepaalde geldt niet voor het deel van de Overeenkomst dat ziet op monitoringsdiensten. Monitoringsdiensten zijn, na afloop van minimale looptijd in overeenkomst, doorlopend opzegbaar met inachtneming van een termijn van 1 maand.

3. EL is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de Overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien: (a) Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met EL gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst; (b) na het sluiten van de Overeenkomst aan EL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen; (c) Afnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van Afnemer bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de Overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de Overeenkomst door EL zouden hebben geleid; (d) Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of (e) In geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging, onder bewind of- curatele stelling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Afnemer.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EL op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien EL tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan EL verder toekomende rechten.

5. Indien Afnemer niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten Overeenkomst voortvloeiend en EL de Overeenkomst daarom ontbindt dan is Afnemer aansprakelijk voor alle door EL als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst geleden en te lijden schade en vrijwaart EL voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.

6. Door Afnemer reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

7. De door Afnemer aan EL verstrekte machtiging is van kracht tot het moment van intrekking van de machtiging door Afnemer. Reeds op grond van de machtiging c.q. het deelnameformulier afgesloten overeenkomsten tussen Afnemer enerzijds en Leverancier of een andere derde anderzijds blijven van kracht ondanks intrekking van de machtiging.

ARTIKEL 12 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

1. Verantwoordelijkheid: EL is van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna MVO) de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om onze directe en indirecte afnemers te betrekken bij de doelen die EL nastreeft. EL verwacht van elke afnemer dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor de impact die zij met haar keten heeft op milieu, maatschappij en bestuur. De Afnemer informeert haar werknemers, onderaannemers en eigen afnemers over de naleving hiervan en streeft naar ketenpartners die deze verplichtingen eveneens naleven. EL verwacht dat de Afnemer een proactieve benadering toepast bij het invoeren en handhaven van deze principes, alsmede dat zij informatie, die adequaat en actueel is, verzamelt en evalueert, relevante meetbare doelen en doelstellingen formuleert en regelmatig de vorderingen die worden gemaakt monitort en verifieert. De Afnemer zal EL en/of haar toezichthouders in staat stellen de naleving van deze principes op basis van right to audit & right to examine te beoordelen. Het op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze samenwerken met haar afnemers is één van de criteria voor EL in het besluitvormingsproces om relaties met afnemers aan te gaan en/of deze daarom te continueren.

2. Mensenrechten: De Afnemer eerbiedigt de mensenrechten en voorkomt betrokkenheid (rechtstreeks en indirect) bij schending van internationaal aanvaarde mensenrechten zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aanverwante verdragen en zal zich er steeds van vergewissen dat zij niet medeplichtig wordt of is aan schending van mensenrechten. Afnemer discrimineert op geen enkele wijze op grond van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, leeftijd, religie, sekse, seksuele geaardheid of lichamelijke beperkingen en verzekert zich dat dit niet in haar keten voorkomt. Afnemer moet elk gebruik van dwangarbeid in welke vorm dan ook voorkomen. Alle werkzaamheden, inclusief overwerk, moeten vrijwillig zijn en medewerkers moeten vrij zijn om hun werk te verlaten of hun baan met redelijke opzegtermijn op te zeggen. Afnemer mag medewerkers niet verplichten door de overheid uitgegeven identificatiepapieren, paspoorten of werkvergunningen af te staan als voorwaarde voor het werk. Afnemer verzekert zich dat dergelijke zaken niet in haar keten voorkomt. Afnemer moet alle vormen van kinderarbeid tegengaan. Afnemer mag geen kinderen in dienst hebben die niet de wettelijke minimumleeftijd hebben bereikt voor indiensttreding of de leeftijd waarop de schoolplicht niet meer telt, welke van de twee het hoogste is. Afnemer mag geen medewerkers jonger dan 18 jaar in dienst hebben voor werkzaamheden die gevaarlijk of schadelijk voor gezondheid en veiligheid kunnen zijn. Afnemer verzekert zich dat dergelijke zaken niet in haar keten voorkomt.

3. Milieu: Afnemer van EL toont betrokkenheid, een proactieve houding en streeft continue verbetering na bij de bescherming c.q. het herstel van het milieu door o.a. energiebesparing; beperking van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke broeikasgassen; afvalverwerking en recycling; streeft naar een circulaire economie en de lengte van de keten probeert te verkorten.

4. Gemeenschap: Afnemer toont betrokkenheid bij de gemeenschap waarbinnen zij actief is, schept lokale werkgelegenheid en ontwikkelt de vaardigheden van haar (lokale) medewerkers. Afnemer houdt rekening met en neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar activiteiten op de gemeenschap en de gezondheid van mens en dier in die gemeenschap.

5. Arbeidsomstandigheden: Afnemer erkent en respecteert het recht van werknemers om vakbonden te organiseren en zich hierbij aan te sluiten. Afnemer betaalt haar medewerkers niet minder dan het minimum loon, in overeenstemming met lokale wetten of (indien niet aanwezig) een leefbaar loon waarmee in de basisbehoeften van een mens voorzien kan worden. Afnemer voert op het gebied van gezondheid en veiligheid een streng beleid, waarbij zij streeft naar een ongeval- en incidentvrije werkomgeving en het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsklachten ten gevolge van haar activiteiten. Afnemer draagt op alle niveaus actief (o.a. door training) bij aan het signaleren en elimineren van onveilige situaties en zij werkt aan voortdurende verbetering van de gezondheid van haar medewerkers.

6. Consumenten: Afnemer zorgt ervoor dat haar producten niet van gevaarlijke substanties worden gemaakt, zoals bepaald in EU-Richtlijn 2002/95/EC (RoHS). Afnemer beschermt de gezondheid en veiligheid van de consument o.a. door middel van betrouwbare, milieuvriendelijke en veilige producten en diensten die een duurzame consumptie mogelijk maken.

7. Governance: Afnemer houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving, zorgt voor alle benodigde vergunningen en hanteert een behoorlijk bestuur gericht op continuïteit en gebaseerd op integriteit. EL verwacht van haar Afnemer dat zij deze ‘code’ vertaalt naar haar eigen bedrijf en naleving ervan waarborgt bij haar medewerkers, onderaannemers en afnemers.

8. Eerlijk zaken doen: Afnemer doet op eerlijke wijze zaken en neemt zuivere beslissingen, waarbij zij corruptie, machtsmisbruik en belangenverstrengeling vermijdt. Afnemer heeft respect voor (intellectuele) eigendomsrechten en waarborgt de bescherming van klantgegevens. Afnemer handhaaft eerlijke zakelijke normen omtrent marketing, sales en transparante en concurrentie. In het geval van een geschil tussen EL en haar Afnemer wordt op een open en eerlijke manier naar een oplossing gezocht.

9. Transparantie financiële verslaglegging: Afnemer zorgt voor financiële overzichten en bijbehorende documentatie die een getrouwe en volledige weergave vormen van de aard van de omliggende transacties.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. EL is nimmer partij bij de overeenkomsten die gesloten worden tussen Afnemer en Leverancier. Deze overeenkomsten worden altijd gesloten voor rekening en risico van Afnemer. EL aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

2. EL is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door een door EL ingeschakelde derde, een Leverancier, de werknemers, ondergeschikten en/of ingeschakelde derden daarvan, behoudens de schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van EL.

3. EL is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade dan ook.

4. Afnemer vrijwaart EL ter zake van alle vorderingen van derden (inclusief Leverancier), die met de Overeenkomst en eventueel in het kader van de Overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen overeenkomsten met een Leverancier samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand).

5. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van EL verder strekken dan tweemaal het bedrag van de vergoedingen die Afnemer jaarlijks ter zake van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst aan EL verschuldigd is en is EL nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door EL gesloten verzekering.

6. Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door Afnemer aanvaardt EL geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor Afnemer.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe EL krachtens de met Afnemer gesloten Overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van EL of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Leverancier of andere derde, is EL gerechtigd de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens Afnemer gedurende een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Afnemer gehouden diens verplichtingen jegens EL tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, pandemieën, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, volatiele energiemarkt, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niettijdige nakoming plaatsvindt bij EL, een Leverancier of een derde die door EL voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingeschakeld.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat EL de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar EL is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.